தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இராசிநிலை வரைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இராசிநிலைவரைதல். (W.) To note on a diagram of the zodiac the portion of the various planets at a particular time;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< இட்டம் +. To note on a diagram of the zodiacthe portion of the various planets at a particular time; இராசிநிலைவரைதல். (W.)