தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாற்று முத்திரை விழுந்த பணம் ; வேறு வழியாகக் கிடைத்த இலாபம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேறு வழியாகக் கிடைத்த இலாபம். (J.) 2. Profit made indirectly;
  • மாறுமுத்திரை விழுந்த பணம். (W.) 1. Clipped or imperfectly stamped coin;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A clip ped or imperfectly stamped coin, மாறுமத் திரைவிழுந்தபணம். 2. ''[prov.]'' Profit made indirectly, பொறுக்கியெடுத்தபணம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Clipped or imperfectlystamped coin; மாறுமுத்திரை விழுந்த பணம். (W.)2. Profit made indirectly; வேறு வழியாகக்கிடைத்த இலாபம். (J.)