தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நடுவில் விட்டுவிடுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடுவில் விட்டுவிடுகை. (திவ்.திருவாய்.1, 10, 8). Leaving in an incomplete condition, breaking off in the middle;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Leavingin an incomplete condition, breaking off in themiddle; நடுவில் விட்டுவிடுகை. (திவ். திருவாய். 1,10, 8.)