தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புண்ணிலே தோன்றும் மறுமுள் ; கரப்பான் வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புண்ணிலே தோன்றும் மறுமுள். 1. Small new eruption about a healing ulcer;
  • கரப்பான்வகை. 2. A kind of eruption;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Small, new erup tions about a healing ulcer or bile, மறு முள்பாய்கை. 2. A disease, a kind of erup tion, ஓர்கரப்பன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. (W.) 1.Small new eruption about a healing ulcer;புண்ணிலே தோன்றும் மறுமுள். 2. A kind oferuption; கரப்பான்வகை.