தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பேச்சினடுவே தடுக்கை ; மடக்கணி வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பேச்சினடுவே தடுக்கை. (W.) மடக்கணி வகை. (தண்டி.91.) 1. Interrupting a conversation; 2. A play on words;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Silencing one by vociferation, இடையிற்றடுக்கை. 2. Haughty speaking, இடக்குமடக்கானபேச்சு. 3. ''[in prosody.]'' The repetition of a word in the middle of a line with a varied meaning. See மடக்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. Interrupting a conversation; பேச்சினடுவேதடுக்கை. (W.) 2. A play on words; மடக்கணிவகை. (தண்டி. 91.)