தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காய்க்குலையில் இடையிடையே பழுத்திருப்பது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காய்க்குலையில் இடையிடையே பழுத்திருப்பது. (W.) Ripe fruits interspersed among the unripe, as in a bunch of plantains;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Ripe fruits inter spersed among the unripe.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Ripe fruits interspersed among the unripe, asin a bunch of plantains; காய்க்குலையில் இடையிடையே பழுத்திருப்பது. (W.)