தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சோர்தல் ; மனந்தளர்தல் ; பின்வாங்குதல் ; விலகுதல் ; தாழ்தல் ; பூமி ; சீலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோர்தல். (சீவக.446, உரை). 1. To grow weary, as with long waiting;
  • மனந்தளர்தல். இடைந்திடைந் துருகு மெளியனேன் (தாயு.சிற்சு.3). 2. To be damped in spirits;
  • பின்வாங்குதல்.அசமுகி யிடைந்து போனாள் (கந்தபு.மகாகாளர்.20). 3. To retreat, fall back;
  • விலகுதல். இடைந் தொதுங்குகை. (ஈடு,5,4,6). 4. To make room, get out of the way;
  • பூமி. (அக. நி.) Earth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. 1. To growweary, as with long waiting; சோர்தல். (சீவக.446, உரை.) 2. To be damped in spirits; மனந்தளர்தல். இடைந்திடைந் துருகு மெளியனேன் (தாயு.சிற்சு. 3). 3. To retreat, fall back; பின்வாங்குதல்.அசமுகி யிடைந்து போனாள் (கந்தபு. மகாகாளர். 20).4. To make room, get out of the way; விலகுதல். இடைந் தொதுங்குகை (ஈடு, 5, 4, 6). 5. Tosubmit; தாழ்தல். அவனுக்குச் சிறிது இடைந்துபோ.
  • n. < id. + prob. தலம்.Earth; பூமி. (அக. நி.)