தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊடுதட்டு ; நடுக்கொள்ளை ; கொள்ளைநோயால் வரும் அழிவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொள்ளைநோயால் வரும் அழிவு. (W.) 2. Ravages of an epidemic disease;
  • ஊடுதட்டு. 1. Plunder by a third party of a property in dispute between two;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Pillaging, plunder, free booty, plundering without regard to either party, நடுக்கொள்ளை. 2. ''(in Agastiar.)'' The ravages of an epi demic discase, கொள்ளைநோயான்வருமழிவு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. 1. Plunder by a third party of a propertyin dispute between two; ஊடுதட்டு. 2. Ravagesof an epidemic disease; கொள்ளைநோயால் வரும்அழிவு. (W.)