தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தனிச்சொல்லின் இடைநின்ற எழுத்துக் குறைந்து வரும் செயயுள் விகாரம் ; ஆற்றிடைக் குறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செய்யுள் விகாரத் தொன்று. (நன்.156, உரை). Poet. license consisting in the shortening of a word by elision of one or more letters in the middle, syncope, as in ஓதி for ஓந்தி;

வின்சுலோ
  • ''s. [in grammar.]'' A word shortened in the middle, syn cope, elision; as ஓதி for ஓந்தி, camelion. (See விகாரம்.) 2. An island, blank space in a river, &c., ஆற்றிடைக்குறை.
  • ''s. [in gram.]'' Syncope- as உரம், for உதரம். See under இடை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(Gram.) Poet. license consisting in the shortening of a word by elision of one or more lettersin the middle, syncope, as in ஓதி for ஓந்தி;செய்யுள்விகாரத் தொன்று. (நன். 156, உரை.)