தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெல்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெல்வகை. (நாநார்த்த.) A kind of paddy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடை +. Akind of paddy; நெல்வகை. (நாநார்த்த.)