தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இடுப்பு நோவு ; மகப்பேற்றின் போது உண்டாகும் வலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரசவேதனை. 2. Labour pains;
  • இடுப்புநோவு. (W.) 1. Pain in the loins; lumbago;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The lumbago, pain in the loins.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடுப்பு +1. Pain in the loins; lumbago; இடுப்புநோவு.(W.) 2. Labour pains; பிரசவவேதனை.