தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கவ்வுதல் ; அணைத்தல் ; நெருக்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெருக்குதல். இடுக்குமரம். (W.) 3. To press or squeeze as between two boards;
  • அணைத்தல். இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை (தாயு.பன்மா.6). 2. To take under one's arm;
  • கவ்வுதல். 1. To take between the fingers or toes; to grasp or grip, as with pincers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. [K. iḍiku,M. iḍukku.] 1. To take between the fingersor toes; to grasp or grip, as with pincers; கவ்வுதல். 2. To take under one's arm; அணைத்தல்.இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை (தாயு. பன்மா. 6). 3. Topress or squeeze as between two boards; நெருக்குதல். இடுக்குமரம். (W.)