தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கழியில் அடித்துள்ள அதிர்வேட்டுக் குழாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கழியில் அடித்துள்ள அதிர்வேட்டுக் குழாய். (W.) Small mortars set into a pole, used in pyrotechny;

வின்சுலோ
  • --இடியம்பு, ''s.'' Small mortars fastened upon a pole, which are loaded with powder and discharged at festivals, funerals, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடி- +.Small mortars set into a pole, used inpyrotechny; கழியில் அடித்துள்ள அதிர்வேட்டுக்குழாய். (W.)