தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காலை அகலவைத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காலை அகலவைத்தல். (W.) To straddle in walking;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. intr. Tostraddle in walking; காலை அகலவைத்தல். (W.)