தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இராகுகேதுக்களின் இடப்பக்கமாகச் செல்லும் போக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இராகு கேதுக்களின் இடப்புறமாகச் செல்லும் நடை. (W.) 1. Retrograde motion of the lunar nodes, irāku and kētu;
  • (W.) 2. See இடநாள்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The left-hand passage--spoken of the imaginary plan ets, இராகுகேது இடப்புறமோடல். 2. Every other three of the lunar mansions, be ing twelve in number.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடம் +.1. Retrograde motion of the lunar nodesirākuand kētu; இராகு கேதுக்களின் இடப்புறமாகச்செல்லும் நடை. (W.) 2. See இடநாள். (W.)