தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மா பனைகளின் பிசின் ; இலவங்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாபனைகளின் பிசின். (W.) 1. Gum of the mango or the palmyra tree;
  • (மலை). 2. Clove-tree. See இலவங்கம்.

வின்சுலோ
  • [iṭvkm] ''s.'' The gum of the mango tree, மாம்பிசின். 2. The gum of pal myra trees, பனம்பிசின்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. Gum of themango or the palmyra tree; மாபனைகளின் பிசின்.(W.) 2. Clove-tree. See இலவங்கம். (மலை.)