தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கால் தடுக்குதல் ; துன்பப்படுதல் ; மீறுதல் ; ஊறுபடுத்துதல் ; தடுத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கால் தடுக்குதல். இடறின காலிலேயே இடறுகிறது. 1. To stumble, strike one's foot against;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. [K. M. iḍaṟu.] intr.1. To stumble, strike one's foot against; கால்தடுக்குதல். இடறின காலிலேயே இடறுகிறது. 2. Tobe afflicted, troubled; துன்பப்படுதல். ஈமி னெமக்கொரு துற்றென் றிடறுவர் (திவ். திருவாய். 4, 1, 7)--tr. 1. To strike against, kick; to kick off, asthe elephant does the head of a criminal; எற்றுசல். (பெரியபு. திருநாவுக். 110.) 2. To transgress;மீறுதல். எண்டரு நெறிமுறை யிடறு கீசகன் (பாரத.கீசகன். 33). 3. To wound; ஊறுபடுத்துதல்.ஊனிடறு வாளிகள் (பாரத. மணிமான். 30). 4. Toobstruct, hinder; தடுத்தல். இடையிலேன் கெடுவீர்கா ளிடறேன்மினே (தேவா. 717, 1).