தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இடர்ப்படுதல் ; துன்புறுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துன்புறுகை. இடுக்க ணிடர்ப்பாடுடைத்து (குறள், 624). Experiencing affliction or a reverse of fortune;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Experiencing affliction or a reverse of fortune;துன்புறுகை. இடுக்க ணிடர்ப்பாடுடைத்து (குறள், 624).