தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விரிவு ; பருமை ; செல்வம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விசாலம். (W.) 1. Width, spaciousness, extensiveness;
  • செல்வம். இடம்பாடுள்ளவன் அவன். (R.) 2. Wealth, means;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Width, spacious ness, extensiveness, விசாலம். 2. Wealth, prosperity, greatness, affluence, செல்வம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடம் +. 1.Width, spaciousness, extensiveness; விசாலம்.(W.) 2. Wealth, means; செல்வம். இடம்பாடுள்ளவன் அவன். (R.)