தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு திணைக்குரிய உரிப் பொருளைப் பிறிதொரு திணைக்குரியதாகக் கூறும் இடமலைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒன்றற்குரிய உரிப்பொருளைப் பிறிதோரிடத்திற்குரியதாகக் கூறும் இடமலைவு. (W.) 1. (Pros.) A fault in poetry, which consists in the ascription of a wrong place of origin to natural products;
  • ஓரிடத்திற்குரியதை மற்றோரிடத்ததாகக் கூறும் இலக்கணவழு. (நன். 374, மயிலை.) 2. (Gram.) A defect which consists in the wrong use of persons;

வின்சுலோ
  • --இடமலைவு, ''s.'' As cribing things to unnatural places--as pearls to the mountain, gold to the sea, &c. திணைமயக்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. (Pros.) A fault in poetry, which consists inthe ascription of a wrong place of origin tonatural products; ஒன்றற்குரிய உரிப்பொருளைப்பிறிதோரிடத்திற்குரியதாகக் கூறும் இடமலைவு. (W.)2. (Gram.) A defect which consists in thewrong use of persons; ஓரிடத்திற்குரியதை மற்றோரிடத்ததாகக் கூறும் இலக்கணவழு. (நன். 374,மயிலை.)