தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெயர்த்த மண்கட்டி ; பிளப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெயர்த்த மண்கட்டி. (W.) 2. Clod of earth thrown out by digging or ploughing;
  • பிளப்பு. 1. Large cleft, gap;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Cleaving, open ing, hollowing, forcing a way through, a large cleft or gap, பிளப்பு. 2. Disten sion, விரிக்கை. 3. ''s.'' A clod of earth thrown out by digging or ploughing, பெயர்க்கப்பட்டமன்ணாங்கட்டி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இட- 1. Largecleft, gap; பிளப்பு. 2. Clod of earth thrownout by digging or ploughing; பெயர்த்த மண்கட்டி.(W.)