தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஏறு ; பொலிகாளை ; நந்தி ; இரண்டாம் இராசி ; வைகாசி ; மதயானை ; முக்கியப் பொருள் ; ஏழு சுரத்துளொன்று ; செவித்துறை ; ஒரு பூண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நந்தி. (பிங்). 3. Nandi, the chief attendant of Siva, so called as he has a face resembling that of a bull;
 • இரண்டாமிராசி. (திவா.). 4. Name of the second sign of the Zodiac; Taurus;
 • (மணி.15, 23). 5. 2nd month. See வைகாசி.
 • பொலியெருது. (பிங்.). 2. Bull kept for breeding;
 • ஏறு. (திவா.). 1. Bull;
 • மதயானை. 1. Must elephant;
 • முக்கியபொருள். 2. Chief object;
 • ஏழுசுரத் தொன்று. 3. (Mus.) One of the seven notes of the gamut;
 • செவித்துளை. 4. Earhole;
 • ஓர் பூண்டு. 5. cf.இடபி. A shrub;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • ரிஷபம், s. a bull, an ox, எருது. இடபாரூடன், Siva, the bull rider.

வின்சுலோ
 • [iṭapam] ''s.'' [''Sans.'' ரிஷபம்.] A bull, an ox; it is the vehicle of Siva, எருது. Wils. p. 169. RISHAB'HA. 2. The sign of Siva's flag, சிவன்கொடி. 3. Taurus of the zodiac, இடபவிராசி. 4. Device on the ban ner of the guardian of the west, மேற்றிசைப் பாலன்குறி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < ṛṣabha. 1. Bull;ஏறு. (திவா.) 2. Bull kept for breeding; பொலியெருது. (பிங்.) 3. Nandi, the chief attendant ofŠiva, so called as he has a face resembling thatof a bull; நந்தி. (பிங்.) 4. Name of the secondsign of the Zodiac; Taurus; இரண்டாமிராசி.(திவா.) 5. 2nd month. See வைகாசி. (மணி. 15, 23.)
 • n. < ṛṣabha. (நாநார்த்த.)1. Must elephant; மதயானை. 2. Chief object;முக்கியப்பொருள். 3. (Mus.) One of the sevennotes of the gamut; ஏழுசுரத் தொன்று. 4. Ear-hole; செவித்துளை. 5. cf. இடபி. A shrub;ஓர் பூண்டு.