தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பண்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பண்வகை. (சிலப்.10. கட்டுரை.14). A class of ancient melody-types;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. (Mus.) A class of ancient melody-types;பண்வகை. (சிலப். 10, கட்டுரை, 14.)