தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சொல்லத்தகாத சொல் ; வீண்வாதம் ; முரண்செயல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முரண்செயல். குதிரை இடக்குப்பண்ணுகிறது. Colloq. 3. Rudeness, incivility, insubordination, pertinacity, obstinacy, as of a balky horse;
  • குதர்க்கம். Colloq. 1. 2. Cavil, captious speech;
  • . 1. Vulgar language. See இடக்கர்1,

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. incivility, rudeness, mischief, சேஷ்டை. இடக்கன், a rude disrespectful person. see, இடக்கர் (2). இடக்காய்ப்பேச, to use rude indecent language. இடக்குப்பண்ண, to do wrong or mischief; to deal knavishly. இடக்கு மடக்கு, trouble, difficulty.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இழிசொல்.

வின்சுலோ
  • [iṭkku] ''s.'' Incivility, rudeness in answers, contumely, சேஷ்டை. 2. Indecent words, இழிசொல். 3. Opposition, contra riety, non-compliance, முருட்டுத்தனம். 4. Ca vil, pugnaciousness, captiousness, குதர்க்கம். ''(c.)'' இடக்குச்சொல்லுகிறான். He uses subter fuges, he opposes, speaks against, &c. அவன்செய்கிறதெல்லாமிடக்கு. His conduct is all contrary, unyielding.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. இட. 1. Vulgarlanguage. See இடக்கர். 2. Cavil, captiousspeech; குதர்க்கம். Colloq. 3. Rudeness, incivility, insubordination, pertinacity, obstinacy,as of a balky horse; முரண்செயல். குதிரை இடக்குப்பண்ணுகிறது. Colloq.