தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாறுமாறு செய்பவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தாறுமாறுசெய்பவன். (W.) Rude, saucy, disrespectful person;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A rude, saucy, dis respectful person, தாறுமாறுசெய்பவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இடக்கு. Rude,saucy, disrespectful person; தாறுமாறுசெய்பவன்.(W.)