தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கணக்கு. (P. T. L.) Account;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. hissāb. Account;கணக்கு. (P. T. L.)