தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செயங்கொண்டார் செட்டிமார்கள்மேல் ஆயிரம் பாடல்களாற் பாடிய நூல். (தமிழ் நா. பக். 42.) A panegyric, not now extant, consisting of 1000 verses sung in praise of the Cheṭṭi community by Ceyaṅkoṇṭār;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.A panegyric, not now extant, consisting of 1000verses sung in praise of the Cheṭṭi communityby Ceyaṅkoṇṭār; செயங்கொண்டார் செட்டிமார்கள்மேல் ஆயிரம் பாடல்களாற் பாடிய நூல். (தமிழ்நா. பக். 42.)