தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொருந்துதல் ; ஒத்துச்சேர்த்தல் ; உடன்படுதல் ; கிடைத்தல் ; இயலுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொருந்துதல். 1. To fit in, as one plank with another in joining;
  • இயலுதல். இசையா வொருபொரு ளில்லென்றல் (நாலடி.111). 5. To be possible; to be within one's power;
  • ஒத்துச்சேர்தல். தாளம் இராகத்திற்கு இசைந்துள்ளது. 2. To harmonise; to conform, as time-measure and melody;
  • உடன்படுதல். விண்பெறினு மிசையார் கொலைபொய் (திருநூற்.83). 3. To consent, acquiesce, agree;
  • கிடைத்தல். ஈண்டு கனகமிசையப் பெறாஅது (திருவாச.2, 39). 4. To acquire or get possession of;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. < இயை. 1. Tofit in, as one plank with another in joining;பொருந்துதல். 2. To harmonise; to conform,as time-measure and melody; ஒத்துச்சேர்தல்.தாளம் இராகத்திற்கு இசைந்துள்ளது.. 3. To consent,acquiesce, agree; உடன்படுதல். விண்பெறினு மிசையார் கொலைபொய் (திருநூற். 83). 4. To acquireor get possession of; கிடைத்தல். ஈண்டு கனகமிசையப் பெறாஅது (திருவாச. 2, 39). 5. To bepossible; to be within one's power; இயலுதல்.இசையா வொருபொரு ளில்லென்றல் (நாலடி. 111).