தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொருக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொருக்கு. (யாழ். அக.) Scab;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அசடு, பொருக்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அசடு. Scab; பொருக்கு.(யாழ். அக.)