தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விகடன். (W.) Buffoon;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < āsthāna +. Buffoon; விகடன். (W.)
  • n. < āsthāna +. Buffoon; விகடன். (W.)