தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தொழுவம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தொழுவம். (திவா). Stall for cows and oxen;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆ&sup8; +. Stall for cowsand oxen; தொழுவம். (திவா.)