தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கட்டியணைத்தல். ஆவிச்சேர்த்து முத்தமிட்டான். Loc. To embrace;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. tr. prob.அவாவு- + சேர்-. To embrace; கட்டியணைத்தல்.ஆவிச்சேர்த்து முத்தமிட்டான். Loc.