தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மூ. அ.) 2. Tinnevelly senna. See நிலவாகை.
  • ஆவிரை. (பதார்த்த. 240.) 1. Tanner's senna, 1. sh., Cassia auriculata;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see ஆவிரை.

வின்சுலோ
  • [āvārai] ''s.'' Cassia auriculata. The ஆவிரஞ்செடி. 2. The நிலவாகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆவிரை. [K. āvari,M. āvīram.] 1. Tanner's senna, 1. sh.Cassiaauriculata; ஆவிரை. (பதார்த்த. 240.) 2. Tinnevelly senna. See நிலவாகை. (மூ. அ.)
  • *ஆவாரைப்பஞ்சகம் āvārai-p-pañca-kamn. < id. + pañcaka. The five medicinalproducts of Cassia auriculata, viz., leaf, flower,seed, bark, root; ஆவாரஞ்செடியின் இலை, பூ,வித்து, பட்டை, வேர் என்பன. ஆவாரைப்பஞ்சகங்கொளத்திசுரந் தாகமும்போம் (பதார்த்த. 392).