தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அகற்சட்டி ; மரவகை ; நீர் ; வெள்ளம் ; கார்த்திகை ; நஞ்சு ; ஆமெனல் ; வியப்பு ; இரக்கம் ; தேற்றம் இவற்றைக் குறிக்கும் இடைச்சொல் ; ஓர் அசைநிலை ; மூன்றாம் வேற்றுமையுருபு ; தொழிற்பெயர் விகுதி ; எதிர்மறை வியங்கோள் விகுதி ; எதிர்கால வினையெச்ச விகுதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அல்ல வென்னும் பொருளில் வருஞ்சொல். (அக. நி.) Word meaning 'no';
 • நஞ்சு. ஆற்படு களத்தினான்.(இரகு. மாலை. 41.) Poison;
 • எதிர்மறை வியங்கோள்விகுதி. எதிர்கால வினையெச்சவிகுதி. 4. Verb ending: (a) of the neg. injunctive as in ஒரால்; (b) future vbl. pple., as in நீ வந்தால்;
 • மூன்றாம் வேற்றுமையுருபு. தொழிற்பெயர் விகுதி. (புறநா. 46.) 3. Noun ending: (a) of the instr., as in வாளால் வெட்டினான்; (b) of vbl. nouns, as அழால்;
 • ஓர் அசைநிலை. யாதானு நாடாமா லூராமால் (குறள், 397). 2. Poet. expletive affixed to nouns and finite verbs;
 • அகற்சட்டி. Colloq. 1. Earthern vessel;
 • மரவகை. (திவ். இயற். 1,69.) 2. Banyan, 1. tr., Ficus bengalensis, as widespreading;
 • நீர். ஆலின்மே லாலமர்ந்தான் (திவ். திருவாய். 9. 10. 1, ஈடு). 1. Water;
 • வெள்ளம். (மாற. 262, பக். 446.) 2. Flood;
 • அகலிரு விசும்பி னாஅல் போல (மலைபடு. 100). The third nakṣatra. See கார்த்திகை.
 • ஆமெனல். (சூடா.) Yes;
 • அதிசயம் இரக்கம் தேற்றம் இவற்றைக் குறிப்பிக்கும் இடைச்சொல். 1. Particle expressive of surprise or pity or certainty;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the banyan tree, ஆலமரம்; its different kinds are, இச்சிலால், கல்லால், குறுவால், சிற்றால் etc. ஆலம்பால், the milky juice of the banyan. ஆலம் விழுது, the roots growing down from its branches.
 • the chief termination of the 3rd case or instrumental ablative, as in கத்தியால் with the knife; 2. a form of the subjunctive mood expressing as in நீ வந்தால், if you come; 3. a negative form of the optative as in அழால், dont' weep. ஊரால் ஒரு கோவில், a temple in every town. பணத்தால் உழைத்தான், he worked for money. வகையால், (வகைக்கு) ஒன்று, one of every kind. வறுமையால் உழைத்தான், be worked driven by poverty. காலத்தாலே வா, come in the right time. முன்னால், பின்னால், பிறகால், etc. see in their respective places.

வின்சுலோ
 • [āl] ''s.'' That species of banian tree which casts roots from its branches- deemed sacred to Vishnu, and commonly regarded as the abode of goblins. Its roots form one of the kinds of sacrificial fuel, ஆலமரம், Ficus indica, ''L. (c.)'' ஆல்போற்றழைத்து அறுகுபோல்வேரூன்றி மூங்கில் போற்சுற்ற முசியாமல் வாழ்ந்திருப்பீர். May you flourish as a banian tree, put forth roots and spread as the creeping stems of the arugu grass, and prosper being encircled by kinsmen as thickly crowded bamboos.
 • [āl ] . The chief form of the third case, or instrumental ablative--implying cause, agency, instrumentality, express ing ''by, by means of, with, by way of, in conse quence of'', மூன்றாம்வேற்றுமையுருபு. 2. A poetic expletive, usually annexed to the finite verb, also to nouns, அசைச்சொல். 3. A form of the subjunctive, joined to the gerund, or in poetry, to the finite verb, expressing ''if'', வினையெச்சவிகுதி. 4. An optative termi nation expressing ''may, let,'' &c., வியங்கோள் விகுதி. 5. A negative form of the opta tive--as அழால், don't weep. 6. A form of affirmation, for yes, ஆமெனல். This defi nition, though given in Saturagarady and Negundu, is not proved by examples. 7. A form of the third case, expressing ''each, every,'' distributively. ''(p.)'' நீவந்தால். If you come. நாடாமால். It is a country, or one's na tive land. ஊராலொருதேவகுலம். A temple in every country. மரீஇ யதோரால். May you know--or know --know you what has happened. வாளால்வெட்டினான். He cut with a sword. அரசனாலாகியமனை. A house built by the king.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < அகல்-. 1. Earthen vessel;அகற்சட்டி. Colloq. 2. [K. āla, M. āl.] Banyan,1. tr.Ficus bengalensis, as widespreading; மரவகை. (திவ். இயற். 1, 69.)
 • n. prob. ஆலு-. 1. Water; நீர்.ஆலின்மே லாலமர்ந்தான் (திவ். திருவாய். 9. 10. 1, ஈடு).2. Flood; வெள்ளம். (மாற. 262, பக். 446.)
 • n. < ஆரல். The third nakṣatra.See கார்த்திகை. அகலிரு விசும்பி னாஅல் போல(மலைபடு. 100).
 • adv. prob. ஆ-. Yes; ஆமெனல்.(சூடா.)
 • part. 1. Particle expressive ofsurprise or pity or certainty; அதிசயம் இரக்கம்தேற்றம் இவற்றைக் குறிப்பிக்கும் இடைச்சொல். 2.Poet. expletive affixed to nouns and finiteverbs; ஓர் அசைநிலை. யாதானு நாடாமா லூராமால்(குறள், 397). 3. Noun ending: (a) of the instr.,as in வாளால் வெட்டினான்; மூன்றாம் வேற்றுமையுருபு. (b) of vbl. nouns, as அழால்; தொழிற்பெயர்விகுதி. (புறநா. 46.) 4. Verb ending: (a) of theneg. injunctive as in ஒரால்; எதிர்மறை வியங்கோள்விகுதி. (b) future vbl. pple., as in நீ வந்தால்; எதிர்கால வினையெச்சவிகுதி.
 • n. < āla. Poison; நஞ்சு. ஆற்படுகளத்தினான் (இரகு. மாலை. 41).
 • n. cf. அல். Word meaning `no';அல்ல வென்னும் பொருளில் வருஞ் சொல். (அக. நி.)