தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அவுரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவுரி. (பச். மூ.) Indigo;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Indigo; அவுரி.(பச். மூ.)