தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மிகப் புளிக்க வைத்த காடி மருந்து .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிகப்புளிக்கவைத்த காடிமருந்து. (W.) Rice-water, i.e., water in which cooked rice has remained for a time, sometimes mixed with various ingredients, and kept for six months, used medicinally;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Water in which rice has been washed and various in gredients mixed with it, kept six months, to be used medicinally for jaundice, incipient dropsy, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ஆறு +. Rice-water, i.e., water in whichcooked rice has remained for a time, sometimesmixed with various ingredients, and kept for sixmonths, used medicinally; மிகப்புளிக்கவைத்தகாடிமருந்து. (W.)
  • *ஆறுமுகசுவாமிகள் āṟu-muka-cuvāmi-kaḷn. < id. +. The translator into Tamil ofthe Niṣṭānupūti, 6th c.; நி்டானுபூதி யாசிரியர்.