தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொருளீட்டுகை ; அருச்சிக்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சம்பாத்தியம். (W.) Acquisition;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ārjana. Acquisition; சம்பாத்தியம். (W.)