தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஏறுகை ; கமகம் பத்தனுள் ஒன்று ; கற்படி ; தாழ்வாரம் ; வெளிப்போகை ; முன்வாயில் ; ஏணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஏறுகை. 1. Ascending, rising, mounting;
 • கமகம் பத்தனு ளொன்று. (பரத. இராக. 24.) 2. Complete ascent of the gamut, one of ten kamakam, q.v.;
 • கற்படி. (திவா.) 3. Staircase;
 • தாழ்வாரம். (பிங்.) 4. Inclined roof;
 • ஏணி. Pond. 3. Ladder;
 • வெளிப்போகை. (நாநார்த்த.) 1. Exit;
 • முன்வாயில். (நாநார்த்த.) 2. Front entrance of a house;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. ascension, rising, ஏறுகை; 2. steps, a staircase, படிக் கட்டு.

வின்சுலோ
 • [ārōkaṇam] ''s.'' Ascension, எழு ச்சி. 2. Rising, ஏறுகை. 3. Step or flight of steps, a stair-case, stone-steps, கற்படி. Wils. p. 119. AROHAN'A. 4. An inclined roof, தாழ்வாரம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < ā-rōhaṇa.1. Ascending, rising, mounting; ஏறுகை. 2.(Mus.). Complete ascent of the gamut, one often kamakam, q.v.; கமகம் பத்தனு ளொன்று. (பரத.இராக. 24.) 3. Staircase; கற்படி. (திவா.) 4.Inclined roof; தாழ்வாரம். (பிங்.)
 • n. < ārōhaṇa.1. Exit; வெளிப்போகை. (நாநார்த்த.) 2. Frontentrance of a house; முன்வாயில். (நாநார்த்த.) 3.Ladder; ஏணி. Pond.