தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரியவழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரியவழி. புலம்புகொளாரிடை (கலித். 4). Difficult or rugged path;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அரு-மை + இடை.Difficult or rugged path; அரியவழி. புலம்புகொளாரிடை (கலித். 4).