தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பூசை செய்தல் ; உபசரித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூசை செய்தல். 1. To worship with oblations, adore;
  • உபசரித்தல். 2. To treat with hospitality;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v.tr. < ā-rādh.1. To worship with oblations, adore; பூசைசெய்தல். 2. To treat with hospitality; உபசரித்தல்.