தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வகுக்குமெண் ; குருதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வகுக்குமெண். Pond. Divisor;
  • இரத்தம். (W.) Blood;

வின்சுலோ
  • [ārakam] ''s.'' A divisor, ஈயுமெண். Wils. p. 973. HARAKA. 2. The denomin ator of a fraction, ஆரம்.
  • [ārkm] ''s.'' Blood, இரத்தம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < hāraka. (Math.)Divisor; வகுக்குமெண். Pond.
  • n. cf. ஆர்க்கம். Blood;இரத்தம். (W.)