தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வயதுமுதிர்ந்தவர். (W.) The aged;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The aged who should be cared for. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The aged; வயதுமுதிர்ந்தவர். (W.)