தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஆயுர்(ள்)வேதம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆயுர்வேதம். ஆயுநூலாயும் பண்டென்று (தக்கயாகப். 792). āyurvēda;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < āyus +. Āyur- vēda; ஆயுர்வேதம். ஆயுநூலாயும் பண்டென்று (தக்கயாகப். 792).