தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உலோகமணல். (W.) Iron-sand;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உலோகமணல், வயதுவிருத்தி.

வின்சுலோ
  • --ஆயுவர்த்தனை, ''s.'' Longevity, long life.
  • [āyucuvirutti] ''s.'' Iron-sand, உலோ கமணல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob.ayas +. Iron-sand; உலோகமணல். (W.)