தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒன்பதாம் மீன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு நட்சத்திரம். (பிங்.) The 9th nakṣatra, part of Hydra in karkkaṭakarāci;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருநாள்.

வின்சுலோ
  • [āyiliyam ] --ஆயில், ''s.'' The ninth of the lunar mansions, that in cancer, ஆயி லியநாள். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < āšlēṣa. The9th nakṣatra, part of Hydra in karkkaṭaka-rāci; ஒரு நட்சத்திரம். (பிங்.)