தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உபாயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உபாயம். ஆம்புடை தெரிந்து வேந்தற் கறிவெனு மமைச்சன் சொன்னான். (சீவக. 232). Means, expedient;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆகும் +. Means,expedient; உபாயம். ஆம்புடை தெரிந்து வேந்தற் கறிவெனு மமைச்சன் சொன்னான் (சீவக. 232).