தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அல்லி ; காண்க : ஆம்பற்குழல் ; பண்வகை ; மூங்கில் ; ஊதுகொம்பு ; யானை ; கள் ; ஒரு பேரெண் ; துன்பம் ; அடைவு ; சந்திரன் ; நெல்லிமரம் ; புளியாரைப்பூண்டு ; பேரொலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சந்திரன். (அக. நி.) 11. Moon;
 • யானை. ஆம்பன்முக வரக்கன் (கல்லா. கணபதிகாப்பு.) 6. Elephant;
 • ஊதுகொம்பு. (திவா.) 5. Blow-horn;
 • மூங்கில். (பிங்.). 4. Bamboo;
 • பண்வகை. (சீவக. 1314) 3. A melody type played on a pipe;
 • ஆம்பலந் தீங்குழற் றெள்விளி பயிற்ற (குறிஞ்சிப். 222). 2. Musical pipe. See ஆம்பற்குழல்.
 • அல்லி. (பிங்.) 1. Water-lily, nymphaea lotus;
 • அடைவு. (திவா.) 10. Arrangement, order;
 • துன்பம். (சூடா.) 9. Affliction;
 • பேரொலி. (பொதி. நி.) Great noise;
 • கள். (பிங்.) 7. Toddy;
 • ஒரு பேரெண். (தொல். எழுத். 393.) 8. A very high number;
 • புளியாரை. 2. Yellow wood-sorrel;
 • நெல்லி. 1. Emblic myrobalan;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the water lily, அல்லி; 2. the bamboo, மூங்கில்; 3. the moon; 4. elephant, யானை; 5. affliction, துன்பம்; 6. order, arrangement, ஒழுங்கு. ஆம்பல் சக்களத்தி, another kind of it.

வின்சுலோ
 • [āmpl] ''s.'' The water-lily includ ing two kinds, அல்லி; ''viz.'': செவ்வாம்பல், the red lily--and வெள்ளாம்பல், the white water lily, Nymph&ae;a alba, ''L.'' the globe amaranth. 2. The bamboo tree, மூங்கி ல். 3. A species of wind-instrument, a kind of reed, pipe of bamboo, ஓரிசைக்குழல். 4. A hunter's horn, ஊதிடுகொம்பு. 5. An elephant, யானை. 6. Toddy, கள். 7. Tunes played on the reed-pipe, பண். 8. The moon, சந்திரன். 9. Affliction, துன்பம். 1. A number, ஓரெண். 11. Praise, துதி. 12. Ar rangement, order, ஒழுங்கு. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. 1. [K. ābal, M. Tu. ām-bal.] Water-lilynymphaea lotus; அல்லி. (பிங்.)2. Musical pipe. See ஆம்பற்குழல். ஆம்பலந் தீங்குழற் றெள்விளி பயிற்ற (குறிஞ்சிப். 222). 3. Amelody-type played on a pipe; பண்வகை. (சீவக.1314.) 4. Bamboo; மூங்கில். (பிங்.) 5. Blow-horn; ஊதுகொம்பு. (திவா.) 6. Elephant; யானை.ஆம்பன்முக வரக்கன் (கல்லா. கணபதிகாப்பு). 7. Toddy; கள். (பிங்.) 8. A very high number; ஒரு பேரெண். (தொல். எழுத். 393.) 9. Affliction; துன்பம்.(சூடா.) 10. Arrangement, order; அடைவு.(திவா.) 11. Moon; சந்திரன். (அக. நி.)
 • n. < āmla. (சங். அக.)1. Emblic myrobalan; நெல்லி. 2. Yellowwood-sorrel; புளியாரை.
 • n. perh. அம்பல். Greatnoise; பேரொலி. (பொதி. நி.)