தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செவ்வழி யாழ்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செவ்வழியாழ்வகை. (W.) A kind of lute;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A kind of lute, செவ்வழியாழ்த்திறம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. ஆமை +.A kind of lute; செவ்வழியாழ்வகை. (W.)