தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அமீன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அமீன். (P. T. L.) Ameen, a public officer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. amīn. Ameen, apublic officer; அமீன். (P. T. L.)