தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கொட்டைமுத்தெண்ணெய் , விளக்கெண்ணெய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொட்டைமுத்தெண்ணெய். Castor oil, Palmae oleum;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • < id. +.Castor oilPalmae oleum; கொட்டைமுத்தெண்ணெய்.